Thursday , April 9 2020
Home / poland / Angelina Jolie i Bradley Cooper maj ± romans? "Wskakuje na motor i je¼dzi do niej co noc"

Angelina Jolie i Bradley Cooper maj ± romans? "Wskakuje na motor i je¼dzi do niej co noc"Angelina Jolie prze¿ywa w³a¶nie bardzo intensywny czas. Aktorka niedawno pos³a³a najstarszego syna na studia, za chwilê premierê bêdzie mia³ jej film "Czarownica 2", a w miêdzyczasie romansuje z Bradleyem Cooperem. Tak przynajmniej twierdz ± zagraniczne media.

Angelina Jolie + Bradley Cooper = mi³o¶æ?

Amerykañskie tabloidy od d³u¿szego czasu ³ ± cz ± Angelinê Jolie z Bradleyem Cooperem. Nie ma co siê dziwiæ. S ± piêkni, bogaci, a od niedawna oboje nie maj ± drugich po³ówek. Jak donosi "Latin Times", p³omienny romans gwiazd wskoczy³ na kolejny etap. Maj ± oni spotykaæ siê noc ± na potajemne schadzki.

Bradley i Angie nie lubi ± paparazzich, dlatego nie spaceruj ± za rêkê po Hollywood. On czeka w umówionym miejscu, a gdy siê ¶ciemnia, wskakuje na motor i je¼dzi do niej co noc – twierdzi informator.

Co ciekawe, Brad Pitt wie o romansie swojej by³ej ¿ony z Bradleyem Cooperem. Nie jest te¿ tajemnic ±, ¿e panowie znaj ± siê prywatnie. Wed³ug ¼ród³a "Latin Times", aktor ostrzeg³ ju¿ przyjaciela przed swoj ± ex. Oj, nie przebiera³ w s³owach.

Powiedzia³ mu, ¿e powinien byæ ostro¿ny, bo Angelina jest jak "kielich z trucizn ±".

Drama! Je¶li to wszystko oka¿e siê prawd ±, to mo¿e byæ baaardzo ciekawie. Kibicujecie Bradleyowi i Angelinie?

Angelina Jolie i Brad Pitt rozwiedli siê. Poznajcie historiê ich mi³o¶ci

M £


Source link